Identificarea beneficiarului real al companiei si/sau al ONG-ului

În iulie, Guvernul României a modificat Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în scopul integrării Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizarea sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivelor 2005/60 / CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și ale Comisiei 2006/70 / CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 141 din 5 iunie 2015; și Directiva (UE) 2016/2258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2011/16 / UE privind accesul autorităților fiscale la informații privind lupta împotriva spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii European, seria L, nr. 342 din 16 decembrie 2016.

Cele mai importante modificări aduse de aceasta lege sunt:

 1. Identificarea beneficiarului real al companiei si/sau al ONG-ului

Identificarea beneficiarului efectiv a fost întotdeauna supusă verificării în timpul oricărei inspecții fiscale a companiei sau în contextul comercial cu o bancă din România sau UE. Mai mult, conceptul de beneficiar nu este modificat de această nouă lege. Ceea ce aduce nou Legea nr. 129/2019 este necesitatea înregistrării persoanelor fizice care controlează o entitate in noile Registe ce vor tine evidenta beneficiarilor reali. Aceste noi registre în care vor apărea informații privind beneficiarii străini, vor fi:

 • un registru central organizat la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului pentru persoanele juridice care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale;
 • un registru central organizat la nivelul Ministerului Justiției pentru asociații și fundații;
 • un registru central organizat la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în cazul fiduciilor.
 1. Temenele de înregistrare care trebuie respectate pentru fiecare caz în parte sunt :
 • La 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii – pentru entitățile existente;
 • La data înregistrării companiei/ONG-ului – pentru persoanele juridice care se vor înregistra după data intrării în vigoare a legii și după înființarea registrelor menționate mai sus;
 • Anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale și depunerea bilanțului;
 • În termen de 15 zile de la data modificării datelor de identificare ale beneficiarului real.
 1. Clarificarea conceptului de beneficiar străin real în contextul ONG

Legea face distincția intre asociații și fundații si indică cine va fi recunoscut ca beneficiar real în „Registrul beneficiarilor efectivi ai asociațiilor și fundațiilor”. Obligația de raportare va fi in acest caz:

 • La data înregistrării în Registrul asociațiilor și fundațiilor;
 • Anual, înainte de data de 15 ianuarie;
 • În termen de 30 de zile de la data oricărei modificări la datele de identificare ale beneficiarului real.

Informațiile despre beneficiarul real al asociațiilor și fundațiilor vor fi înregistrate într-un registru central menținut de Ministerul Justiției pentru asociații și fundații.

Organizarea și funcționarea Registrului trebuie reglementate de Ministerul Justiției în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii.